Igt iata. Mínusz 10 Kiló - Hó | PDF


Lesirta már az őszi szél. Leairta már az Sasi átél A fik aánal levelét, az elhullott leveleket I ia, hajtja assrttszáL Mint az finnek hideg taele, Elhajtotta a [bánat, Keblemből a boldogságot, Ctálfa leányi utánad. Kivirulnak a kelettel A lik tartott á r a i ; Vissaa fog-e boldogságom Még valaha inállam? Megérem-e, hogy vittxajó 8aivembe a kikelet? Vtgy havival "a komor tél Igt iata eltemet I Híg motoiyaott a tsarelam Eletemnek vére, Csalit ssavsp amig nekem Menyoruágat igt iata Boldog voluin véghetetlen, Véghetetlen {boldog én, Boldogtalan vagyuk mottan, Mint tebki t föld asinén.

fogyatékossági csoport magas vérnyomás esetén 3 fok látogatás a magas vérnyomás miatt gőzfürdőben

Igt iata boldog reád lúataaa Csillagsagár slkaaw, Megtekintem napom nap át, Két ragyogó uomedet. Ha bánatot vagy könyel ot. Látok halvány' arezodon, Hnllóetillag len bolfilom; Ét aa eget elbagyom; Elnágulaok metne-metai j, Hol ntnot bánat, igt iata A csillagok batárín túl 8 a végtelen egeken.

Isten őrizzen,r második atyám, hogy éltem legboldogabb. Cselekedeted, által fogúd azt megmutatni. Al elaiék. Mannerttedt ajkai az utolsó kz valtat flJlfogák; ét mott küuu volt a lépjal aeteo, az utczán, ée nem állt meg előbb, mi {Iángoló arczczaí, szikrázó neinekku és obogó kebellel a tanár előtt állott, ki nsjv kjuos székébea fenyegetóleg emelé fel uiját rnifja felé.

Miaes helyén, bogy nem azon útra keltíink mi is, merre podgyánunk tart Ha as úton kimerülve, elérem, vagy a mélyaégbe való nététnél szédülés vett rajtam hatalmat, ki segítsen akkor? Valóban nagyon fölek; nem jő lesa. Én gémeikén a. B - b y lelkészi hivatalnálSn srfit vagyok, bizd rám magad.

Uidfin Hilda e szavakat mondta volt, mfigfittdk uj fogat tandban. Azután gyönyörű nagy urnái igt iata -egy pipá dohányt e l f ú j t lovát kifogta ét abrakot adott neki. Esatmbt jut moat, hofl 9 papa aoknor emlité Walliuder felként; t llindenetetre én It aren n «tea fogok menni. KtgyélU, rnál- szágra, hol Borgeesköld hadnagy mint feltatlanul asm bagyhatűa iujeliatD kSrol.

hova tabletta gyakori kérdések 2 fokos magas vérnyomású úszás

Folyt kOvetk. Mondják-e még bogy oz kcainyos — mellékei dolog? S t kóstoló kall íld t tirmt novenáán Béosbon teez utánronde ónt. Helyi és megyei Irirek. Csináljon bármi fölfedezés! Dobrecz inben lakó magyar, de p. Schleeinger nevfl barátunk: aat írják a német lapok igt iata német találv Cr. Látják-e már hogy t név magyarosit? Egy R. Lesirta már aa őszi azf A fiák sárga levelét, 8 aa elhullott leveleket Üzi, hajtja azerteazét.

Mint az ősznek hideg fzelo, Elhajtotta a bánat, Keblemből a boldogságot, Csalik leány, utánad, Kivifáinak a kelettel A iák tariott ágeí; Vissza fog-e boUogságn Még valaha Beállani? Megérem-e, hogy szív egészségét figyelők jő Szivembe a kiíolet?

Isten őrissen, második atyám, hogy illem legboldogabb óráját, Igt iata előtt tagadami De igéretét nem kértem és nem hallathatom ol, igt iata ő önkényt megsserencsél- etett vele.

Isten veled I Semmi kössöueti Tudod, hogy ast nom szenvedhetem. Cselekedeted által fogod ast megmutatni. A tanár és védenczei.

Uploaded by

As alasék. Mtnnersiedt ajkai az utolsó ssavakat fölfogák; és most kllnn volt a lépcsőzeten, az uteaán, és nem állt meg előbb, mig lángoló arczcaal, szikrázó nemekkel és dobogó kebellel a tanár előtt állott, ki uapy karos székében fenyegetőleg emelé fel ujját aaifju felé.

Nem, bisonyoean nemi — De nem-e Ön ii moadta, legalább kStalaaő igéretat nem?

mit ehet magas vérnyomás és cukorbetegség esetén szent szív közösségi egészségügyi központ

Közöljük osen bizottságok megyálaketolt tagjait. A többi 8 városi bisottság tagjainak qévsorát lapunk jövö ssáiua hotza. A helybeli vátasstniány által a budapoiti központhoz intézendó jeloutés oz egyletnek városunkban való megalakulásárél a helyi lapokban ugées terjedelemben fog megjelenni. Valóban nagyon Álak; nem jó less. Midőn Hilila e szavakat mondta volt, mögöttük uj fogat jövetelét lőhetett hallani. Rózsát tisztolujtto és azután azánra férfiháng.

Nyájasan kössöntve a hölgyeket, utáuoa jrát Mannorstodt szivében látszék vlsoatük- látott homlokáról as iszadtságot eU rtÜni, és rözuií Hogy is ne, laka as ég honolt ábban. Al bintól egy páí ropidősebb nőknél föltalálni szokott bátorsággal {pant nagy jeheraaakék1 követ-e, mely ökrökkérdésé, viyjou a tiiateletoi ur ugyanasen Mi hjtzaiva,] gyahittatu, hogjjr valamely igt iata Itegyi uton fbgja-e útját Jfolytalní t jlád vbiUboVk költözködik.

Bortfonsköld awteony és Hildára, kik eiőre van. Lindssordoa ssándékoanak ntasni, ásón jószágra, bol Borgonskőld. Uindeneeetrá én-is azon igt iata fi"I igt iata alkalmasást.

per érték alacsony magas vérnyomás vagy magas vérnyomásos krízis rohama

A tengeri ttt ase- 'gok menpL" szólt a fiatal pap miabajelva. Az L nagy-kanizsai i f i koresk.

Oroszország repülőtereinek listája

Scherz Irén L f r t Lövinger lgnácz 1 frt 60 kr. MayerhofTer Henrik S0 kr.

Schorá Selina. Oszeizly Antal 2 frt. Sommer S. Ebenapanger Leun 5 fii. Lcii- j f l gyttl lf üía 2 frt. Igt iata János I fit f f 50 kr. Gaasl Adolf? Weg-íhwder lírísstiua 2 i r t llatosek Kaulin 2 irt.

Györffj Jánosné 2 Irt Lovag Blaschek őrnagy ur 5ü kr. Lovag Midi Őrnagy ur 50 kr.

Az EGSZB aggodalommal tekint a nagyszámú menekültet sújtó jelenlegi humanitárius válságra, hiszen nap mint nap férfiak, nők és gyermekek teszik kockára életüket azért, hogy eljussanak Európába. A jelenlegi menekültügyi válság soha nem látott méreteket ölt, és számos tagállamot aránytalan mértékben érint. A súlyos helyzet megköveteli, hogy az uniós tagállamok szolidaritást vállaljanak mind a háború, üldöztetés, konfliktushelyzet és szegénység elől menekülő emberek, mind pedig egymás iránt.

Mihály né 1 frt. A zalamegyei I84H.

Mínusz 10 Kiló - Hó

Tárgy: a £ e. Boronkay Amália k. Kívánjuk, hogy az ég áldja meg n fiatal pár szép frigyét. Kosenbéfg üseliua asssony; kl 1kMS«s« szeuvedések után' Jerkovics O y o n y főhadnagy; pelg. Ű ás Hilda napernyőjén fürkészve áthatott és a ssep. Tudom, hegy igt iata jószág a B - b y plébániában tékseik. ImhI a Igen, ssent Isten t kiálta Borgensköld igt iata, helyesen vélekedék I Ah mily kellemes a a ; jogosán mondhatom, bogy aa is- i teiií gondviselés akarata, bogy itt véletlas ' találkosank.

B-éu ujoncsozás, lü-én u 4 M t 11 ilioiu'íOián. Fiscber HU orYöí.

szent szív egészségügyi rendszer humán erőforrások melyik hipertónia elleni gyógyszer jobb

Sorozó igt iata Lovuk Fiskor századin:, avató I. Jerkovies ífö iadijngy, jiolgi finik íüvmtilí alispán, orvos Dr.

I -én Lot ínyére utazik, 1U 2-án leondi a lelssólam ás, 3. Hambuger b, j. Terbósz Gy. IvnUoveex járáa orvos. I Sor jbiz".

ls mts a hipertónia új gyógyszeres kezelése

Seremák ; polg. Polácaek m. Oréaz tóorvoa. Bogvó, ki raornyj okból húzta, halaaxtotta ax idejövetel', -végre lemondott erről a igy Gerőfyé inára4 a tér. Pápa iobr. Kisi Láisló v. Közönségünk föltalálja Thália toniplomában azt, mely után, oly jógóUn epedett — Sok ujabb lerínék u színműirodalom terén 'lapolcsán még nem adatott ée közönA Jírtjynm.

Szivből kivánnók, hogy mfiis1.

Előre,

J ivó «vokr« a társaskör asámára beiyi- léaca közönségUnk-a lehető legjobb tárnoga»«g I ibérlóao iránt intiakodéa, ezzol kapaio- iáaban réaseltetué e durék tánulatot, mely laUw n ciotlcg a tagaági dijak felemelődj, bármely vidéki nagyobb vároauak'is becsü2.

A monnylben a » k leiure igt iata. A tárgy nagy fon toaaá ;ánál fogva, tömogua iiiogjclunout kérek.

Kaniaián, Laky KriiMf i k.

Advertisement

Éfétlon, fobr. Kejlden, február éb. Usó ban demoetrák — de a leesavyó többséghely nkjemelendó T o r n a y n é Maresa ; jnek Végül fel ke!